REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
poisonstore.com


§1
Określenie Sprzedawcy
1. Właścicielem Sklepu jest:
Frog & Apple Ltd
z siedzibą przy

3/4 Hailesland Park
EH14 2RF Edinburgh
United Kingdom
tel. +48 731111182
E-mail: sklep@poisonstore.com
§2
Postanowienia ogólne
1.  Sklep internetowy  [dalej  Sklep]  prowadzi  sprzedaż  detaliczną  za  pośrednictwem Internetu na
podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2.  Konsument  [dalej  Klient]  jest  to  osoba  fizyczna  dokonująca  ze  Sklepem czynności  prawnej
niezwiązanej  bezpośrednio  z  jej  działalnością  gospodarczą  lub  zawodową  (Art.  22  Kodeksu
cywilnego).
3.  Przedsiębiorca [dalej  Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja, dokonująca ze Sklepem
czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub/i zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za
wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o
prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 556
 Kodeksu
Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
§3
Zamówienia

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorce danych pozwalających
na  weryfikację  Klienta/Przedsiębiorcy  i  odbiorcy  towaru.  Sklep potwierdza  przyjęcie  zamówienia
poprzez  wysłanie na podany  podczas  składania zamówienia adres  e-mail,  wiadomości  opisującej
przedmiot zamówienia.  W przypadku podania niepełnych,  błędnych,  sprzecznych informacji  przez
Klienta/Przedsiębiorcę  podczas  składania  zamówienia,  Sklep  skontaktuje  się  z
Klientem/Przedsiębiorcom w celu usunięcia błędów.
3.  Dla  stron  wiążące  są  informacje  widoczne  na  stronie  internetowej  Sklepu  przy  kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru,
jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
4.  Informacje  znajdujące  się  na  stronie  internetowej  Sklepu  nie  stanowią  oferty  w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie,  składa ofertę zakupu określonego
towaru.
5.  Składając  zamówienie,  Klient/Przedsiębiorca,  składa  ofertę  zawarcia  umowy  sprzedaży
zamówionych produktów.
6.  Po złożeniu zamówienia,  na  wskazany  adres  e-mail  wysyłana  jest  wiadomość  z  informacją  o
kolejnych etapach realizacji zamówienia:

 • po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej,  informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.  Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust.  5 powyżej  i  z chwilą jej  otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcę,  zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając
je  na  adres  poczty  elektronicznej  Klienta/Przedsiębiorcy  lub  pisemnie  na  wskazany  przez
Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres pocztowy.
8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od
momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku
bankowym Sklepu.
9.  Sklep  odpowiada  przed  Klientem na  podstawie  prawa  rękojmi,  regulowanego  przez  Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny
opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.
§4
Płatności
1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:

 • płatność przelewem (przelew),
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal (PayPal),
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem DotPay (elektroniczna),
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym (gotówka),
 • Płatność gotówką 'przy odbiorze' - płacisz dopiero po otrzymaniu zamówienia

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4.  Należność  powinna zostać  uregulowana w ciągu 7 dni  roboczych od momentu potwierdzenia
zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie.
§5
Wysyłka towaru
1.  Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich,  lub udostępnia do odbioru
osobistego w siedzibie Sklepu.
§6
Reklamacje
1.  W przypadku niezgodności  towaru z umową,  Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu
reklamowany  towar  wraz  z  opisem niezgodności.  Koszty  wysyłki  pokrywa  Klient/Przedsiębiorca.
Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar:
 DSH Tattoo
ul. Grunwaldzka 25
37-700 Przemyśl
Polska
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu
zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów udostępniony
jest  na  stronie  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  pod  adresem
https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php  
4. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
5.  Sklep  odpowiada  przed  Klientem na  podstawie  prawa  rękojmi,  regulowanego  przez  Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
6. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta  w ciągu 14 dni  od momentu otrzymania żądania.  Sklep
rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 •  charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

7. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem,
że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie
produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych
żądań,  wymagałaby nadmiernych kosztów (np.  żądanie wymiany całego urządzenia na nowe,  jeśli
uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej  wartości.).  Sklep zaproponuje w takim wypadku
alternatywne rozwiązanie.
8.  Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w
drodze  mediacji  (więcej  informacji  znajduję  się  pod  adresem:
https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 )  lub  przez  platformę  internetową
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL   
9. Na podstawie ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami) art. 558
paragraf 1 Sklep wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi przed Przedsiębiorcą.
§7
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient ma prawo odstąpienia
od umowy bez podawania przyczyny.
2.  Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli  Klient złoży w terminie 14 dni  od daty doręczenia
towaru,  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy.  Do  zachowania  terminu  wystarczy  złożenie
oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

 • oświadczenie można  złożyć  na  formularzu,  którego wzór  stanowi  załącznik  do ustawy  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
 • drogą mailową na adres sklep@poisonstore.com
 • telefonicznie pod numerem: 731111182,
 • listownie na adres:

Frog & Apple Ltd
3/4 Hailesland Park
EH14 2RF Edinburgh
United Kingdom
 
3.  Klient  zwraca towar  do Sklepu w terminie 14 dni  od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy na swój koszt.
4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się
ze  zwrotem  płatności  otrzymanych  od  Klienta  do  chwili  otrzymania  rzeczy  z  powrotem lub
dostarczenia  przez  Klienta  dowodu jej  odesłania,  w zależności  od tego,  które  zdarzenie  nastąpi
wcześniej.
5.  Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,  jakiego posłużył  się Klient.  W
przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
6.  W przypadku,  gdy  Klient  wybrał  inny,  niż  najtańszy  oferowany  przez  Sklep,  sposób  dostawy
przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci
jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
7.  Klient  pokrywa  wszystkie  bezpośrednie  koszty  zwrotu  rzeczy  (np.  koszty  opakowania,
zabezpieczenia, nadania).
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

 •  w której  przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której  po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której  przedmiotem świadczenia  są  nagrania  dźwiękowe  lub wizualne  albo  programy komputerowe  dostarczane  w zapieczętowanym opakowaniu,  jeżeli  opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o świadczeniu usług,  jeżeli  Sklep wykonał  w pełni  usługę za wyraźną zgodą Klienta,  który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli  i  które mogą wystąpić  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 •  w której  przedmiotem świadczenia są rzeczy,  które po dostarczeniu,  ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni  i  których wartość  zależy od wahań na rynku,  nad którymi  przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep przysłał  do niego przedstawiciela w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania  Klient   żądał,  lub  dostarcza  rzeczy  inne  niż  części  zamienne  niezbędne  do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,  sportowymi  lub kulturalnymi,  jeżeli  w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z
niej  w sposób  wykraczający  poza  konieczny  do stwierdzenia  charakteru,  cech  i  funkcjonowania
rzeczy.
§8
Konto Klienta/Przedsiębiorcy
1. Klient/Przedsiębiorca może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na
spersonalizowane zakupy, podgląd historii  zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych
wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.
2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta/Przedsiębiorcy.
3.  Klient/Przedsiębiorca  może  założyć  Konto  wypełniając  odpowiednie  formularze  interaktywne
zawarte na stronach internetowych Sklepu.
4.  Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na
wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach
realizacji usługi utworzenia Konta:

 • po weryfikacji  danych Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej  informację  o  utworzeniu  Konta  Klienta/Przedsiębiorcy.  Informacja  o utworzeniu  Konta  jest  oświadczeniem  Sprzedawcy  o  rozpoczęciu  świadczenia  usługi prowadzenia Konta.

5. Każdy Klienta/Przedsiębiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym
umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

 • wysyłając wiadomość email na adres: sklep@poisonstore.com W wiadomości email powinny się znaleźć  dane pozwalające na  identyfikację właściciela  Konta,  oraz  informacja o chęci rozwiązania umowy,
 • kontaktując się telefonicznie pod numerem: 731111182
 •  kontaktując się listownie pod adresem:

Frog & Apple Ltd
3/4 Hailesland Park
EH14 2RF Edinburgh
United Kingdom
6. Klient/Przedsiębiorca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
7.  Sklep  może  odmówić  rejestracji  gdy  dane  podane  podczas  rejestracji  budzą  uzasadnione
wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
8. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia
od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle
w terminie 14 dni  od daty utworzenia Konta Klienta,  oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Do
zachowania  terminu  wystarczy  złożenie  oświadczenia  przed  jego  upływem.  Forma  złożenia
oświadczenia może być dowolna, np.

 • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o  prawach  konsumenta  z  dnia  30  maja  2014  r.  (stanowiący  załącznik  nr  1  do regulaminu),
 • drogą mailową na adres: sklep@poisonstore.com
 • telefonicznie pod numerem: 731111182

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni  wykonał  usługę za
wyraźną zgodą Klienta (w szczególności: gdy Klient dokonał zamówienia).
9.  Umowa  dotycząca  świadczenia  usługi  prowadzenia  Konta  ma  charakter  bezterminowy
zastrzeżeniem zdania  następnego.  Klient/Przedsiębiorca  może  w każdym momencie  świadczenia
usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:

 • wysyłając wiadomość email na adres: sklep@poisonstore.com W wiadomości email powinny się znaleźć  dane pozwalające na  identyfikację właściciela  Konta,  oraz  informacja o chęci rozwiązania umowy,
 • kontaktując się telefonicznie pod numerem: 731111182
 • kontaktując się listownie pod adresem:

Frog & Apple Ltd
3/4 Hailesland Park
EH14 2RF Edinburgh
United Kingdom
10. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem
natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
11.  W  przypadkach  uzasadnionych  (np.  rażące  łamanie  postanowień  Regulaminu  przez
Klienta/Przedsiębiorcę)  Sklep  może  rozwiązać  umowę  za  wypowiedzeniem,  z  zachowaniem
siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
§9
Newsletter
1.  Klient/Przedsiębiorca może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany
adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych
informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.
2.  Podanie adresu poczty elektronicznej  w celu zamówienia usługi  newsletter  oznacza zgodę na
przesyłanie  na  wskazany  adres  poczty  elektronicznej  treści  reklamowych,  handlowych,
marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.
3.  Klient/Przedsiębiorca  po podaniu adresu email  otrzymuje  wysłane  przez  Sklep potwierdzenie
rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną.
4.  Otrzymanie  przez  Klienta/Przedsiębiorcę  wiadomości  potwierdzającej  rozpoczęcie  świadczenia
usług drogą elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy.
5. Świadczenie usług jest bezpłatne.
6. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od Klienta/Przedsiębiorcy podania
żadnych dodatkowych danych poza adresem e-mail.
7.  Umowa  dotycząca  świadczenia  usługi  newsletter  ma  charakter  bezterminowy  zastrzeżeniem
zdania  następnego.  Klient/Przedsiębiorca  może  w  każdym  momencie  świadczenia  usługi
wypowiedzieć umowę rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez:

 • wysyłając wiadomość email na adres: sklep@poisonstore.com w wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację Klienta/Przedsiębiorcy, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 • kontaktując się telefonicznie pod numerem:   731111182
 • kontaktując się listownie pod adresem:

Frog & Apple Ltd
3/4 Hailesland Park
EH14 2RF Edinburgh
United Kingdom
Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w
momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
8.  Wszelkie  reklamacje  dotyczące  korzystania  z  Usług  świadczonych  przez  Usługodawcę  należy
przesyłać na adres
Frog & Apple Ltd
3/4 Hailesland Park
EH14 2RF Edinburgh
United Kingdom
 lub na adres e-mail: sklep@poisonstore.com
9. Reklamacja powinna wskazywać oznaczenie Klienta/Przedsiębiorcy w szczególności wskazanie jego
adres  elektronicznego.  Ponadto  niezbędne  jest  wskazanie  i  uzasadnienie  zarzutów  będących
podstawą  reklamacji  oraz  wskazanie  zakresu  żądania.  Dokładny  opis  procedur  reklamacyjnych
znajduje się w §6 niniejszego Regulaminu.
10. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia
od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle
w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter, oświadczenie o odstąpieniu od
umowy.  Do  zachowania  terminu  wystarczy  złożenie  oświadczenia  przed  jego  upływem.  Forma
złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

 • oświadczenie można złożyć  na formularzu,  którego wzór  stanowi  załącznik  do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
 • drogą mailową na adres: sklep@poisonstore.com
 • telefonicznie pod numerem:   731111182

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni  wykonał  usługę za
wyraźną zgodą Klienta.
11.  W  przypadkach  uzasadnionych  (np.  rażące  łamanie  postanowień  Regulaminu  przez
Klienta/Przedsiębiorcę)  Sklep  może  rozwiązać  umowę  za  wypowiedzeniem,  z  zachowaniem
miesięcznego terminu wypowiedzenia.
§10
Własność intelektualna
1.  Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
§11
Ochrona prywatności
1.  Składając  zamówienie,  Klient/Przedsiębiorca  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych
osobowych  wyłącznie  w  celu  realizacji  zamówienia/prowadzenia  konta  klienta/realizacji  usługi
newsletter.
2.  Przetwarzanie danych osobowych odbywa  się zgodnie z  Ustawą  z  dn.  29 sierpnia  1997 r.  o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
3.  Klient/Przedsiębiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz  ich poprawiania,
żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
§12
Środki techniczne
1.  W celu  korzystania  ze  Sklepu  Internetowego,  w tym przeglądania  asortymentu  i  składania
zamówień na produkty, niezbędne jest:
a)  urządzenie  końcowe  (np.  komputer,  tablet,  smartphone)  z  dostępem  do  sieci  Internet  i
przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa skryptów Java;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).
§13
Postanowienia szczególne
1.  W zakresie usług  świadczonych drogą  elektroniczną  przez  Sklep,  niniejszy  Regulamin stanowi
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:
- zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,
-  przesyłanie  wiadomości  e-mail,  w których Sklep  potwierdza  otrzymanie  zamówienia,  przebieg
realizacji zamówienia,
- prowadzenie konta Klienta – w zakresie uproszczenia procesu zamówienia,
- wysyłka wiadomości w ramach usługi Newsletter – opisana w paragrafie 9 niniejszego regulaminu.
3. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną opisany jest w paragrafie 3,8 oraz
9 niniejszego Regulaminu.
4.  Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa.
§14
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4.  Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy posiadającemu
konto na stronach internetowych Sklepu na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony
w ust. 3.
6.  Sklep  uznaje,  iż  Klient/Przedsiębiorca  posiadający  konto  na  stronach  internetowych  Sklepu
zaakceptował  zmiany  regulaminu,  jeśli  nie  wypowiedział  umowy  do  końca  upływu  okresu
wskazanego w ust. 5.
7.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami  niniejszego Regulaminu właściwe jest  prawo
polskie.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ( załącznik nr 1 )

FORMULARZ REKLAMACYJNY ( załącznik nr 2 )